Live at Wave Gotik Treffen - Leipzig, Germany, May, 1998